Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van GlasParade, ten behoeve van het ambacht Glas in lood.

Glazenier is Marcel de Laat, handelend onder de naam GlasParade.
GlasParade, gevestigd te Amsterdam, maakt en ontwerp in opdracht ontwerpen van glas in lood werkstukken. Daarnaast restaureert GlasParade op ambachtelijke wijze glas, ramen, deuren en andere glasobjecten.
In deze Algemene Voorwaarden zijn ten behoeve van laatstgenoemden Opdrachtgevers aanvullende en afwijkende bepalingen opgenomen.

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en prijsopgaven gedaan door GlasParade.
2. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Bij een eventuele strijdigheid tussen de bepalingen van deze voorwaarden en de gesloten overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Artikel 2: Duur

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het glas in loodproject (ontwerp, uitvoering en plaatsing van het glas in lood object) en zal derhalve van rechtswege eindigen wanneer project is geëindigd.
2. Voor de duur van het project wordt door GlasParade een richttijd gegeven. Indien er sprake is van een te verwachte afwijking van de richttijd, dan zal GlasParade dit zo spoedig mogelijk daarvan aan Opdrachtgever melden. Een richttijd is nooit een fatale termijn.
3. Ieder der Partijen kan deze overeenkomst opzeggen. Opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekende brief. Indien opzegging wordt gedaan door Opdrachtgever, dan vergoedt deze de gemaakte kosten van GlasParade ten behoeve van de opdracht en gederfde winst.
4. Ieder der Partijen is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot schadevergoeding op te zeggen, indien: a. de andere partij in surseance van betaling geraakt of surseance van betaling aanvraagt; b. de andere partij failliet wordt verklaard, dan wel het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd; c. de onderneming van de wederpartij wordt gestaakt of wordt geliquideerd; d. op een omvangrijk deel van het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd.
5. Dit artikel laat ontbinding op grond van de wet onverlet.

Artikel 3: Werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van het glas in lood object.

1. De in het kader van deze overeenkomst door GlasParade uit te voeren opdracht wordt in drie fases uitgevoerd, te weten de ontwerp-, uitvoerings- en de plaatsingsfase.
2. In de ontwerpfase geeft Opdrachtgever ter voorbereiding van het ontwerp aan wat zijn wensen zijn. Wanneer wensen van Opdrachtgever aan GlasParade duidelijk zijn zal GlasParade een grove schatting maken van het aantal uren dat de ontwerp- en uitvoeringsfase zal gaan duren. Opdrachtgever geeft hiervoor een schriftelijk akkoord, waarna GlasParade tot uitvoering van het conceptontwerp zal overgaan. De kosten voor de plaatsing worden separaat in rekening gebracht.
3. Na schriftelijke goedkeuring van het definitieve ontwerp legt GlasParade de technische aspecten vast. De technische outillage bestaan uit afzonderlijke of gecombineerde technieken, waaronder glas in lood, plaatsen van isolatieglas en glas in combinatie met andere materialen. De schetsontwerpen, uitvoeringstekeningen en glasmonsters blijven eigendom van GlasParade en mogen zonder schriftelijke toestemming van GlasParade niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
4. In de uitvoeringsfase wordt door GlasParade het glas in lood object gemaakt. GlasParade heeft te allen tijde het recht om van het definitief ontwerp af te wijken vanwege technische of kunstzinnige redenen. Bij fundamentele wijzigingen brengt GlasParade Opdrachtgever hiervan schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte. Wijzigingen tijdens uitvoering van Opdrachtgever is GlasParade niet verplicht om op te volgen. Doorgevoerde wijzigingen van Opdrachtgever tijdens uitvoering worden schriftelijk overeengekomen.
5. In de plaatsingsfase wordt het glas in lood object op de door Opdrachtgever bepaalde locatie geplaatst. Opdrachtgever draagt zorg voor de mogelijkheid hiertoe. Opdrachtgever kan ook de plaatsing op eigen verantwoordelijkheid en kosten door derden laten verrichten.

Artikel 4: Onafhankelijkheid

1. GlasParade vervult zijn opdracht in volledige onafhankelijkheid en bepaalt zelf onder welke omstandigheden hij het aangenomen glas in lood object uitvoert.
2. GlasParade is volledig vrij ook voor derden werkzaam te zijn, indien hierdoor de richtdatum van oplevering niet onredelijk uitgesteld wordt.

Artikel 5: Richtprijs of werken in opdracht

1. Bij het werken met een richtprijs kan GlasParade slechts een schatting maken van de eindprijs. De uiteindelijke prijs wijkt nooit meer dan 15 procent af van deze gegeven richtprijs, tenzij GlasParade Opdrachtgever tijdig heeft gewaarschuwd voor een hoger bedrag.
2. Bij het werken in opdracht werkt GlasParade tegen een vooraf afgesproken tarief. Materialen/externe diensten worden door Opdrachtgever betaald. De eindprijs staat vast. GlasParade stuurt opdrachtgever in dat geval een gespecificeerde opgave.
3. Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. De kosten – waaronder die van overheidswege aan GlasParade opgelegd, zoals belastingen, invoerrechten, heffingen en andere lasten – kunnen tijdens de fasen wijzigen wegens veranderde en onvoorziene omstandigheden. Indien dit het geval is zal GlasParade dit zo spoedig mogelijk met Opdrachtgever bespreken en schriftelijk vastleggen. Art. 15 lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
5. Opdrachtgever zal alle facturen binnen 14 dagen na ontvangst daarvan voldoen door betaling op een door GlasParade aan te geven bankrekeningnummer. Wanneer binnen deze termijn niet dan wel niet tijdig wordt betaald, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling daartoe in verzuim en aan GlasParade de wettelijke rente verschuldigd. Tevens dient in dat geval de opdrachtgever aan GlasParade te voldoen alle redelijke kosten ter verkrijging tot voldoening van de vordering in en buiten rechte, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen zijn gesteld op minimaal 15 procent van de hoofdsom met een minimum van € 75,00 exclusief BTW.
6. Indien het factuurbedrag niet binnen de in punt 5.5 gestelde termijn op rekeningnummer van GlasParade is bijgeschreven is GlasParade bevoegd zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten.
7. Reclames met betrekking tot de door GlasParade gezonden facturen dienen door Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst van de facturen per aangetekende brief te geschieden.
8. Zo lang Opdrachtgever niet volledig aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan blijft het glas in lood object na levering eigendom van GlasParade. Opdrachtgever is niet bevoegd het glas in lood object te verkopen of anderszins te vervreemden zolang de betaling aan GlasParade niet heeft plaatsgevonden. Zonder dat hiervoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is kan GlasParade uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechte effectueren. In geval van geschil is de boekhouding van GlasParade beslissend.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. Het door GlasParade te leveren glas in lood object voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
2. GlasParade draagt met betrekking tot materiaal van het glas in lood object het risico totdat hij het glas in lood object feitelijk heeft geplaatst op de door Opdrachtgever gewenste plaats of indien de plaatsing door Opdrachtgever zelf wordt uitgevoerd totdat het glas in lood object feitelijk is afgegeven aan Opdrachtgever.
3. Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van het glas in lood object.
4. Opdrachtgever dient over een gebrek aan het glas in lood object binnen bekwame tijd – in ieder geval 2 maanden – na ontdekking of wanneer opdrachtgever redelijkerwijs het gebrek had kunnen ontdekken te reclameren bij GlasParade. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Breuk van het glas is uitgesloten van garantie en is na oplevering en of plaatsing hiervan uitgesloten. Eventuele rechtsvorderingen moeten binnen 1 jaar na ontvangst door GlasParade van die tijdige schriftelijke klachtmelding aanhangig zijn gemaakt, een en ander op straffe van verval. Ook indien opdrachtgever uitdrukkelijk kwaliteitseisen of –normen heeft gesteld kan niet geklaagd worden over gebruikelijke of technisch niet te vermijden of geringe afwijkingen en verschillen. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
5. De garantie op het glas in lood object is afhankelijk van de door de Opdrachtgever gewenste materialen en techniek die wordt gebruikt en toegepast, alsmede het gebruik van het glas in lood object. Indien van een gangbare garantietermijn door GlasParade wordt afgeweken geschiedt dit schriftelijk en met redenen omkleed.
6. GlasParade zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld van GlasParade of derden voor wie hij op grond van de wet aansprakelijk te stellen is, met dien verstande dat de totale schade nimmer meer zal bedragen dan €1.000,-

Artikel 7: Ontbinding

1. Partijen verbinden zich jegens elkaar om de overeenkomst deugdelijk uit te voeren.
2. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet deugdelijk nakomt heeft GlasParade het recht om deze overeenkomst eenzijdig, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, buitengerechtelijk te ontbinden.

Artikel 8: Overmacht

1. GlasParade is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop GlasParade geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor GlasParade niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. GlasParade heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat GlasParade zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Voor zover GlasParade ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is GlasParade gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof er sprake zou zijn van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

1. GlasParade behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendom wet- en regelgeving.
2. GlasParade heeft het recht de door de uitvoering van deze overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken.
3. GlasParade is te allen tijde gerechtigd het geplaatste glas in lood object te fotograferen en te filmen op locatie van Opdrachtgever of alwaar het glas in lood object zich bevindt en dit foto- en of filmmateriaal te gebruiken voor eigen gebruik en reclamedoeleinden, voor zover er geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever aan derden wordt overgebracht. Opdrachtgever verplicht zich om hieraan zijn medewerking te verlenen dan wel zorg te dragen dat hieraan medewerking zal worden verleend.
4. Alle glas-in-lood schetsen en ontwerpen die door GlasParade voor de klant als voorbeeld, presentatie en/of uitvoering zijn gemaakt blijven het eigendom van GlasParade en kunnen alleen met schriftelijke toestemming worden gebruikt.

Artikel 10: Website

1. Alle op de website van GlasParade geplaatste teksten, afbeelden en logo’s vallen onder het eigendom van GlasParade en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt. Na toestemming is bij gebruik de naamsvermelding van GlasParade verplicht. Bij gebruik en plaatsing online op sociale media is een directe link naar de GlasParade website verplicht.
2. Aan de op de website genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onrealistische en foutief vermelde prijzen die bijvoorbeeld aan de hand van een typefout of programmeerfout tot stand zijn gekomen.

Artikel 11: Toepasselijk recht / geschillen

1. Op de overeenkomst is tussen GlasParade en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht.
3. Partijen zullen dan pas eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN TEN BEHOEVE VAN UITVOERING VAN AMBACHTSWERKZAAMHEDEN

Artikel 12: Risico-overgang en – verdeling.

1. Indien GlasParade tevens de verplichting op zich neemt om door verkocht glas in opdracht van de Opdrachtgever te bewerken en/of te plaatsen dan wel wanneer uitsluitend sprake is van bewerking en/of plaatsing van glas, zijn op de rechtsbetrekking tussen partijen naast het in de voorgaande artikelen bepaalde tevens van toepassing hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is vastgelegd. In geval van strijdigheid geldt hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is bepaald.
2. Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking van de aan de fabrikanten of handelaren ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven zaken of van zaken, waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening van de Opdrachtgever.
3. GlasParade draagt met betrekking tot het aangevoerde glas het risico, totdat het glas(in lood), dat wil zeggen elke (glas in lood)ruit afzonderlijk, in de sponningen is geplaatst. Voor zover de wederpartij enige risico – breuk, brand, diefstal etc. – door verzekering heeft gedekt, komt zodanig risico echter vanaf de aanvoer van het glas op het werk onmiddellijk voor rekening van de Opdrachtgever.
4. De Opdrachtgever is verplicht aan het einde van iedere werkdag de door GlasParade op die dag verrichte plaatsingswerkzaamheden op te nemen en GlasParade ter zake schriftelijk te berichten. Indien de Opdrachtgever dit zonder redelijke grond nalaat wordt het werk geacht ten genoegen van de Opdrachtgever te zijn opgeleverd en door deze te zijn goedgekeurd.
5. Opdrachtgever dient over een gebrek binnen bekwame tijd – in ieder geval 2 maanden – na ontdekking of wanneer Opdrachtgever redelijkerwijs het gebrek had kunnen ontdekken te reclameren bij GlasParade. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
6. Bij de levering door derden van nieuw of bestaand glas in lood bestemd voor inbouw tussen isolatieglas, is GlasParade niet aansprakelijk voor eventuele gebreken, ongerechtigheden aan glas, lood, koperprofielen of andere gebruikte materialen. Het breukrisico is voor rekening van de Opdrachtgever.
7. GlasParade is van door een derde gemaakt nieuw glas in lood tussen isolatieglas niet aansprakelijk voor kleine ongerechtigheden welke kunnen ontstaan bij het schoonmaken en monteren tussen isolatieglas, gelet op het feit dat het schoonmaken handmatig gebeurt. Ondanks uiterste zorg, controle en het streven naar een perfecte uitvoering wordt een tolerantie van 5% in dit verband acceptabel geacht. De beoordelingsafstand hierbij is minimaal 75 centimeter niet door zonlicht beschenen.

Artikel 13: Afmetingen, gewichten, maten en andere gegevens

1. Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle zaken behoudt GlasParade zich de gewone bij de met de vervaardiging belaste fabrieken gebruikelijke toleranties voor.
2. Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar de mal in past, met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en modellen.
3. De kosten voor het opnemen van maten, zomede het vervaardigen van mallen, het plaatsen of bevestigen van glas en alle andere extra verrichtingen komen voor rekening van de Opdrachtgever.
4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende of wel anderszins aan GlasParade verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden van plaatsing etc., een en ander in de ruimste zin des woords. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft GlasParade recht op schadeloosstelling of bijbetaling. Opdrachtgever zal nimmer kunnen verlangen dat GlasParade van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, als kit, stopverf etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.
5. Bij ontwerptekeningen staat het GlasParade vrij om tijdens de uitvoering waar nodig wijzigingen aan te brengen, zulks na overleg en instemming van de Opdrachtgever.

Artikel 14: Aanvullende bepalingen inzake aansprakelijkheid

1. GlasParade is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het bouwwerk en schade aan en verlies van op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen, werktuigen of andere voorwerpen, wanneer deze is ontstaan door duidelijk aantoonbare opzet of grove schuld van hemzelf of de door GlasParade ingeschakelde derden.
2. GlasParade is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het leveren en plaatsen van glas in volgens bestaande normen, praktijkrichtlijnen en/of fabrieksvoorschriften onjuiste hoedanigheid, dikte en/of samenstelling, alsmede voor de gevolgen van het plaatsen in sponningen van onjuiste afmetingen, vorm of afwerking en/of onder weersomstandigheden, die het plaatsen in droge en schone sponningen niet mogelijk maken.
3. Bij het opnieuw verloden van bestaand glas in lood kan, bij het vervangen van gebroken ruiten of valse ruiten, kleur- en structuurverschillen ontstaan waar GlasParade niet voor aansprakelijk gesteld kan worden. De opdrachtgever draagt het risico van breuk bij het opnieuw laten verloden van bestaand glas in lood.
4. Bij het uitzoeken van kleuren op monsters kunnen bij bestellingen geringe kleur- en structuurverschillen ontstaan, waar GlasParade niet voor aansprakelijk gesteld kan worden.
5. Op condensvorming tussen de bladen voor glas in lood gemonteerd tussen isolatieglas kan GlasParade maximaal 1 jaar garantie geven met uitzondering van (schuif)deuren en draairamen. Patineren van het lood geschiedt alleen op eigen risico van de opdrachtgever.
6. Ondanks uiterste zorg kunnen er door de vele werkzaamheden altijd kleine krasjes en/of een pitje in het glas ontstaan, waar GlasParade niet voor aansprakelijk gesteld kan worden.

Artikel 15: Aanvullende bepalingen bij plaatsingswerkzaamheden

1. Indien het lossen van materialen op de verdiepingsvloeren de aanwezigheid van bedrijfsveilige en voor gebruik gereed zijnde uitsteeksteigers noodzakelijk maakt, zal hierin door de Opdrachtgever voor diens rekening worden voorzien. Van de eventueel voor het plaatsen van glas noodzakelijke steigers zal door GlasParade gratis gebruik kunnen worden gemaakt; formaat en uitvoering van deze steigers zullen aan de door GlasParade uit te voeren werkzaamheden zijn of worden aangepast.
2. GlasParade aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot plaatsingsvoorschriften, welke zonder voorafgaand overleg met hem zijn vastgesteld.
3. Indien aan GlasParade de plaatsing wordt opgedragen van materialen, die hem tot dat doel door de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, wordt door GlasParade geen enkel risico aanvaardt, ook niet tijdens de montage en de daartoe behorende werkzaamheden, waar het breuk en/of beschadiging van dergelijke materialen betreft.

Artikel 16: Meer- of minderwerk

1. Meer- of minderwerk zal worden verrekend volgens de tussen partijen overeengekomen eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaats hebben volgens de in het bestek vermelde eenheidsprijzen. Wanneer het bestek geen uitkomst biedt zal de verrekening gebeuren aan de hand van de normaal gangbare prijzen, geldende op de datum, dat de werkzaamheden zijn verricht, respectievelijk hadden moeten worden verricht.
2. Bij breuk welke in alle redelijkheid kan worden ingepast in het ontwerp worden de extra uitvoeringskosten doorberekend als meerwerk.
3. Indien de wederpartij wil afwijken van een bestaande tekening en/of ontwerp, worden de extra ontwerpkosten doorberekend als meerwerk.

Artikel 17: Verjaring

1. Vorderingsrechten van Opdrachtgever jegens GlasParade verjaren na verloop van 1 jaar na het ontstaan daarvan.